Platforma internetowa Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Menu

Scieżka nawigacyjna

Aktualności

Nowy nabór wniosków - rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że nabór stypendystów na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się z dniem 1 września 2017 r. W związku z tym generator wniosków oraz formularze załączników do wniosku będą dostępne dopiero we wrześniu.
Zainteresowani mogą się już zapoznać z nowym regulaminem przyznawania stypendiów, który dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania".

 • data: 2017-07-31

Lider Edukacji 2017 - nagrody dla nauczycieli

Dla najlepszych nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje nagrody. Wnioski do 31 lipca 2017 roku mogą składać do Urzędu Marszałkowskiego podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe.

Drogi Stypendysto! Przekaż informację o nagrodach nauczycielowi lub władzom szkoły. Bliższe informacje tutaj.

 • data: 2017-07-10

Znamy już regulamin przyznawania stypendium na rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustalił regulamin przyznawania stypendium na rok szkolny 2017/2018. Szczegóły dostępne w zakładce "Dokumenty do pobrania".

 • data: 2017-06-29

Pytania i odpowiedzi odnośnie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Szereg pytań i odpowiedzi w związku z realizacją obowiązku sprawozdawczego - do dnia 30 września 2017 r. - po kliknięciu "czytaj więcej"

Wypłata III transzy stypendium na rok szkolny 2016/2017

Z uwagi na liczne pytania i wątpliwości uczestników projektu uprzejmie informujemy, iż ostatnia, trzecia transza stypendium zostanie wypłacona zgodnie z zapisami w wydanych decyzjach o przyznaniu stypendium, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r. Precyzyjny termin wypłaty jest uzależniony od terminu, w którym na rachunek bankowy projektu wpłyną środki europejskie oraz środki dotacji celowej, z których są finansowane stypendia.

Uwaga! Wszyscy stypendyści otrzymali stypendia w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

 • data: 2017-07-10

Jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego wypełnia osoba, która generowała elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium w ramach własnego konta. W tym celu osoba ta musi wykonać następujące działania:

1. zalogowanie się na swoje konto w "Panelu Logowania", w ramach którego utworzono wniosek o przyznanie stypendium na rok 2016/2017
2. wybranie wniosku o właściwej sygnaturze
3. wybranie w ramach dostępnych etapów etap "Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty"
4. wypełnienie formularza sprawozdania elektronicznie (UWAGA! wypełniane treści MUSZĄ zostać skonsultowane z Opiekunem Dydaktycznym Stypendysty)
5. zapisanie wersji ostatecznej sprawozdania (istnieje też możliwość zapisywania wersji roboczej i wracania do niej w późniejszym terminie)
6. po pobraniu wersji pdf, wydrukowanie sprawozdania do formy papierowej
7. podpisanie papierowego wydruku sprawozdania przez opiekuna dydaktycznego oraz rodzica (jeśli stypendysta jest pełnoletni, wystarczy jego podpis)
8. dostarczenie podpisanego sprawozdania pod adres:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

 • data: 2017-05-30

Formularz sprawozdania za rok szkolny 2016/2017 dostępny dla wszystkich

Z dniem 30 maja 2017 r. wszyscy stypendyści mają możliwość (i obowiązek!) wypełnienia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Dostęp do sprawozdania możliwy jest po zalogowaniu się na konto, w ramach którego składany był wniosek o stypendium. Aby wypełnić sprawozdanie zaloguj się (Panel Logowania). Treść sprawozdania należy uzgodnić z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Popisane sprawozdanie w wersji papierowej należy dostarczyć jak najszybciej do Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

 • data: 2017-05-30

Tegoroczni maturzyści od dziś mogą wypełniać sprawozdanie

Informujemy, że od dziś, tj. od 18 maja 2017 r., tegoroczni maturzyści mają już dostęp do sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Sprawozdanie wypełnia wnioskodawca elektronicznie po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto w "Panelu Logowania" w ramach którego utworzono wniosek o przyznanie stypendium. Dostępny powinien być tam kolejny etap "Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty". Treść sprawozdania musi jednakże zostać skonsultowana z opiekunem dydaktycznym. Po zapisaniu wersji ostatecznej sprawozdania, sprawozdanie należy wydrukować, zebrać niezbędne podpisy i dostarczyć do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 • data: 2017-05-18

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego

Szanowni Państwo;

Termin złożenia sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty mija 30 września 2017 r. Niedostarczenie sprawozdania we wskazanym terminie jak również złożenie sprawozdania, z którego wynika iż nie zrealizowano indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty OZNACZA UTRATĘ STYPENDIUM i konieczność zwrotu dotychczas wypłaconego stypendium wraz z odsetkami!

 • data: 2017-05-18

Konsultacje społeczne regulaminu na rok 2017/2018

Szanowni Państwo;

W dniach 5-12 maja 2017 r. podmioty uprawnione mogą zgłaszać uwagi do projektu regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2017/2018. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strona www z informacją o konsultacjach:

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-projektu-regulaminu-przyznawania-stypendiow,1424,l1.html

 • data: 2017-05-05

Wypłata II transzy stypendium

W dniu 30 marca 2017 r. wszyscy stypendyści otrzymali przelew drugiej transzy stypendium na kwotę 1.300 zł.

 • data: 2017-04-24

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Stypendium w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, Nr 361, ze zm.).
cyt: Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

Zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 24.04.2017 r., stypendium uzyskane w ramach "Prymus Pomorza i Kujaw" nie ujmuje się w zeznaniu rocznym podatnika.

 • data: 2017-04-24

Wypłata stypendium

Informujemy, że wypłata stypendiów na rok szkolny 2016/2017 będzie realizowana w trzech transzach:
- pierwsza transza w terminie do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 800 zł, obejmująca stypendium za okres 1.09.2016-20.11.2016 r.,
- druga transza w terminie do 31 marca 2017 r., w kwocie 1.300 zł, za okres 21.11.2016-31.03.2017 r.,
- trzecia transza w terminie do 30 czerwca 2017 r., w kwocie 900 zł, za okres 01.04.2017-30.06.2017 r.

 • data: 2016-12-07

Liczba wniosków

Liczba wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017, które wpłynęły w terminie, wynosi 1776. Rozstrzygnięcie, kto otrzyma stypendium, nastąpi dopiero po dokonaniu oceny wszystkich wniosków i stworzeniu rankingu wniosków na podstawie § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów.

 • data: 2016-10-13

Ocena wniosków

Z uwagi na liczne pytania o termin zakończenia oceny, wydania decyzji oraz wypłaty stypendium uprzejmie informujemy, że ocena wniosków powinna zostać zakończona w bieżącym roku kalendarzowym, jednakże nie wyklucza się, że termin ten ulegnie przesunięciu z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków o przyznanie stypendium, które trzeba będzie ocenić.
Wydanie decyzji oraz wypłata pierwszej transzy stypendium nastąpią niezwłocznie po zakończeniu oceny wniosków.

 • data: 2016-09-22

Najwyższa ocena klasyfikacyjna

W związku  z licznymi zapytaniami dotyczącymi zapisu Regulaminu przyznawania stypendiów, odnośnie warunku określonego w par. 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, tj. warunku cyt.: „(uczeń) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości”, informujemy, że zgodnie z Kryterium B.1.2 zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez „najwyższą ocenę klasyfikacyjną” rozumie się zarówno ocenę „celującą” jak i ocenę „bardzo dobrą”.

 • data: 2016-09-19

Uruchomienie strony internetowej

Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 września 2016 r. została oddana do użytkowania strona internetowa projektu "Prymus Pomorza i Kujaw". Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendiów, który został umieszczony na podstronie "Dokumenty do pobrania".

Warunki ubiegania się o stypendium

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 regulaminu przyznawania stypendium:
"O stypendium na dany rok szkolny może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:
       po, śr, czw - 7:30 - 15:30
       wt              - 7:30 - 17:00
       pt               - 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. +48 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka