Banery

Treść strony Aktualności 2020

INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPRE) w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021 należy wraz z dwoma egzemplarzami umowy stypendialnej oraz Oświadczeniem uczestnika projektu dostarczyć w terminie do 29 stycznia 2021 r. pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym: Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

z  dopiskiem: uzupełnienie wniosku – projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego ucznia wypełnia osoba, która ma utworzone konto i przygotowywała wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021. Należy pamiętać, że zapisy merytoryczne w tym dokumencie podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym, którego wybór musi być zaakceptowany przez dyrektora szkoły.

 

Dostęp, przygotowanie i podpisanie IPRE. Krok po kroku.

 1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
 2. Następnie należy wprowadzić a) adres e-mail, b) hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”. Uwaga, w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.
 3. Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2020/2021)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 4. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 5. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 6. Należy kliknąć przycisk „Edytuj IPRE”.
 7. Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu. Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf. Aby ją pobrać należy w menu wybrać „Twoje formularze”, następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty”. IPRE będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Stypendysty w roku szkolnym 2020/2021 – wersja robocza”.
 8. Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŻ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 9. Wersję ostateczną IPRE pobiera się analogicznie jak wersję roboczą. Wersję ostateczną należy następnie wydrukować do formy papierowej. Dla Urzędu należy przygotować jeden egzemplarz.
 10. Wydruk wymaga akceptacji trzech osób.: 1. wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletniego ucznia (stypendysty), 2. opiekuna dydaktycznego stypendysty oraz 3. dyrektora szkoły. Podpis wnioskodawcy/stypendysty należy złożyć w odpowiednim miejscu wydrukowanego dokumentu. Jest tam również miejsce na pozostałe podpisy. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 dopuszcza się e‑mailową akceptację IPRE przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. Technicznie należy w tej sytuacji wydrukować IPRE i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły. (wzory poniżej)

Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)

Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)

BIEŻĄCE OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

Stypendyści naboru na rok 2020/2021 zobowiązani są do realizacji w najbliższym okresie szeregu obowiązków.

1. Należy wypełnić elektroniczne poniższe formularze, zapisać je w wersji ostatecznej, podpisać w formie papierowej i dostarczyć w terminie do 15 grudnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego):

 1. Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021
 2. Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021

Formularze dostępne będą do wygenerowania na stronie https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl po zalogowaniu się na swoim założonym koncie https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/29,zaloguj

2. Należy wypełnić elektroniczne poniższe formularze, zapisać je w wersji ostatecznej, podpisać w formie papierowej i dostarczyć w terminie do 29 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego):

 1. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPRE) w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021. Istnieje konieczność współdziałania ze szkołą podczas przygotowywania tego dokumentu, a w szczególności potrzeba dokonania uzgodnień zapisów w IPRE z opiekunem dydaktycznym stypendysty. Należy pamiętać, że zapisy merytoryczne w tym dokumencie podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym, którego wybór musi być zaakceptowany przez dyrektora szkoły.

  Uwaga! IPRE wymaga podpisu trzech osób: wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń, opiekun dydaktyczny stypendysty oraz dyrektor szkoły. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 dopuszcza się e‑mailową akceptację IPRE przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. Technicznie należy w tej sytuacji wydrukować IPRE i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły.
  Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)
  Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)
  Więcej o przygotowaniu tego dokumentu w odrębnej aktualności z tematem „INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO”
 2. Oświadczenie uczestnika projektu (dokument do pobrania w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy)
 3. Umowa stypendialna (dwa egzemplarze)
  Podpisana ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa stypendialna zostanie przekazana elektronicznie i dostępna po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”) w drugiej połowie stycznia 2021 r. Umowę tą należy następnie wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i dwa z tych egzemplarzy dostarczyć do Urzędu. Umowę podpsują wskazane w niej uprawnione strony na dzień 29 stycznia 2021 r. Umowa stypendialna zostanie przekazana jako „wiadomość”. Dokument będzie do pobrania w drugiej połowie stycznia 2021 r. w zakładce „Wiadomości” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy)

Dostęp do elektronicznych formularzy po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” (przycisk „Zaloguj”) pod sygnaturą wniosku złożonego w formie papierowej do Urzędu.

Dokumenty należy składać:

 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Departament Edukacji
  Pl. Teatralny 2
  87-100 Toruń
  z dopiskiem: uzupełnienie wniosku – projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”
 • lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym: Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

WYNIKI NABORU 2020/2021

Dzień dobry,

Znamy wyniki naboru stypendystów na rok 2020/2021. Stypendium otrzyma 211 uczniów szkół podstawowych oraz 433 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Lista rankingowa zamieszczona jest tutaj

Wszystkim, którzy otrzymali stypendium gratulujemy. Przypominamy, że stypendyści muszą zrealizować szereg obowiązków formalnych. Informacja w tym zakresie ukaże się w odrębnej aktualności z tematem „OBOWIĄZKI STYPENDYSTY”

 • mapka przedstawiająca strukturę stypendiów w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego

Wyjaśnienia dot. naboru na rok 2020/2021

Z uwagi na liczne zapytania wyjaśniamy:

 1. Uczeń, który otrzymał stypendium w roku ubiegłym, może ponownie starać się o stypendium w roku bieżącym. Osoba ta może otrzymać stypendium nawet w sytuacji, gdy w ostatnim roku szkolnym nie uzyskała nowych osiągnięć.Należy przy tym pamiętać, że o prawie pierwszeństwa do stypendium decyduje łączna liczba punktów przyznana na podstawie regulaminu.
 2. Uczeń, który ubiega się o stypendium w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw" może równocześnie ubiegać się o stypendium w projekcie "Humaniści na start!". Przy odpowiednio wysokiej liczbie punktów osoba ta może pobierać równolegle dwa stypendia i realizować dwa indywidualne plany rozwoju edukacyjnego.
 3. (dopisano 23.09.2020 r.) W przypadku dwóch osiągnięć w danym konkursie uzyskanych w różnych latach, zgodnie z § 4 ust. 1 regulaminu, punktujemy tylko jedno osiągnięcie. Sugerujemy wykazanie wyżej punktowanego osiągnięcia. W przypadku równej liczby punktów za oba osiągnięcia lepiej wykazać laureata konkursu sprzed dwóch lat niż finalistę konkursu z ostatniego roku szkolnego.

Spotkania w Urzędzie nie są niezbędne

Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce, mając na uwadze Zarządzenie nr 43/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r., a także Wytyczne dla organizacji pracy biurowej dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, prosimy o nie przychodzenie do biura projektu stypendiów. W miejsce kontaktu bezpośredniego, zachęca się do kontaktowania z pracownikami biura projektu drogą e-mailową lub telefoniczną. Zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. klienci zewnętrzni składają dokumenty w pawilonie przed budynkiem Urzędu przy ul. Plac Teatralny 2. Dokumenty można też wysyłać drogą pocztową.

Liczba przyznanych stypendiów 2019/2020

Struktura stypendiów przyznanych w roku szkolnym 2019/2020 ze względu na lokalizację szkoły stypendysty z podziałem na powiaty.

 • mapka przedstawiająca podział przyznanych stypendiów w roku 2019/2020 ze względu na lokalizację szkoły

Termin składania wniosków stypendialnych na rok szkolny 2020/2021

Termin składania wniosków o stypendium w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw" mija 30 września 2020 r. Generator wniosków będzie dostępny w okresie od 1 września do 30 września 2020 r. Aby się zalogować do generatora, należy kliknąć przycisk "Zaloguj" na stronie internetowej projektu. Wypełniony formularz wniosku drukowany jest z generatora wniosków po uprzednim wprowadzeniu danych on-line. Jak poprawnie przygotować wniosek i załączniki opisano w regulaminie przyznawania stypendiów.

Wypłata II transzy stypendium

Druga i zarazem ostatnia transza stypendium zostanie wypłacona 15 lipca 2020 r.

Oznacza to, że przedłożone sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego zostały zaakceptowane.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych. Mimo trudnego okresu zdalnej nauki osiągnęliście sukces.

Dziękujemy również opiekunom dydaktycznym stypendystów, pedagogom szkolnym oraz dyrektorom za zaangażowanie i współpracę.

Podpisywanie umów stypendialnych

Szanowni Państwo,

w dniach 20-21 stycznia 2020 r. zostaną Państwu przekazane umowy stypendialne podpisane elektronicznie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dodatkowo, w ten sam sposób przekazane zostanie „Oświadczenie uczestnika projektu”. Dokumenty dostępne będą po zalogowaniu na konto wnioskodawcy. Uprzejmie prosimy o:

1. podpisanie wydruku umowy stypendialnej (3 egzemplarze, z tego 2 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga! na wydruku drugiej strony umowy winny być widoczne graficzne nadruki informujące o podpisaniu umowy przez trzy osoby ze strony Województwa. Umowa może być wydrukowana w wersji czarno-białej lub kolorowej, najlepiej dwustronnie

2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (1 egzemplarz, dokument podpisuje ta sama osoba, która podpisuje umowę stypendialną, dodatkowo może podpisać się stypendysta)

3. dostarczenie w terminie do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)

a) 2 podpisanych egzemplarzy umowy oraz

b) 1 podpisanego oświadczenia uczestnika projektu

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.


Wysyłkę proszę kierować na: Departament Kultury i Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Osobiście dokumenty można dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny do jednego z pracowników projektu (Maria Bartkowska tel. 668 507 768, Jolanta Mrówczyńska tel. 883 326 609, Piotr Nadolny tel. 668 506 961

Wypłacono I transzę stypendium

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lutego 2020 r. wszystkim stypendystom projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2019/2020 wypłacona została pierwsza z dwóch transz stypendium. Podstawą wypłaty stypendium było dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego podpisanej umowy stypendialnej. Wypłata drugiej transzy stypendium nastąpi zgodnie z umową do 31 sierpnia 2020 r. po uprzednim dostarczeniu sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty. Obie transze stypendium są w tej samej wysokości.

Realizacja indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego stypendystów

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała zamknięcie szkół i utrudniła, a w niektórych przypadkach uniemożliwiła realizację niektórych działań zaplanowanych w indywidualnych planach rozwoju edukacyjnego. W obecnej sytuacji w miejsce częściowo zrealizowanych lub niezrealizowanych z powodu epidemii działań, stypendysta powinien zrealizować inne działania. Przygotowywany formularz sprawozdania będzie umożliwiał wprowadzenie działań dodatkowych, nieplanowanych. Proszę jednakże pamiętać, że wszelkie dodatkowe działania muszą mieć związek z wybranym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty profilem ucznia i że te działania podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym.

Będziemy w szczególności akceptować działania edukacyjne prowadzone on-line, z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania (tablet, smartphone, laptop, notebook itp.) oraz internetu (zajęcia dodatkowe on-line, nauka z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnych, korespondencji e-mailowej prowadzonej z nauczycielami itp.). Wszelkie działania edukacyjne muszą wychodzić jednak poza podstawę programową nauczania.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego zostanie udostępnione ok. 15 maja 2020 r. Termin udostępnienia dla maturzystów zostanie przyspieszony.

Udostępnienie sprawozdania z realizacji planów

Szanowni Stypendyści i Rodzice,

Od 15.05.2020 r. stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (SIPRE). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Aby uzyskać dostęp, po zalogowaniu na konto Wnioskodawcy należy kliknąć pasek z właściwą sygnaturą wniosku, a następnie przycisk "Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE". Należy dodatkowo upewnić się, czy u góry strony widoczny jest właściwy projekt i nabór wniosków (prawidłowo: Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2019/2020))

Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty. Opiekun dydaktyczny akceptuje sprawozdanie albo poprzez złożenie podpisu na wydruku papierowym sprawozdania, albo akceptuje je poprzez e-mail skierowany do stypendysty lub rodzica stypendysty. W e-mailu tym muszą znaleźć się następujące informacje:

 1. imię i nazwisko stypendysty,
 2. sygnatura sprawozdania (umieszczona w prawym górnym rogu każdej strony sprawozdania) lub znak sprawy (umieszczony na pierwszej stronie sprawozdania),
 3. imię i nazwisko nauczyciela akceptującego sprawozdanie,
 4. wyraźne stwierdzenie nauczyciela o akceptacji sprawozdania.

UWAGI!

1. Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. do Departamentu Edukacji. Wysyłki kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem "Prymus Pomorza i Kujaw - SPRAWOZDANIE" lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

2. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku gdy nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego lub nie przedłoży, w terminie do 30 czerwca 2020 r., sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

3. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. W wariancie akceptacji e-mailowej sprawozdania, wydruk akceptacji należy dołączyć do wersji papierowej sprawozdania.

Nowe zasady przyznawania stypendiów na lata szkolne 2020-2023

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 maja 2020 r. ustalił zasady przyznawania stypendiów na lata 2020/21-2022/23 podejmując uchwałę nr XXI/320/20 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 2742 w dniu 28 maja 2020 r.

Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Konsultacje odbyły się w dniach od 24 kwietnia do 4 maja 2020 r.

Regulamin w formacie pdf można pobrać poniżej.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok. 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel.571 293 000
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu