Banery

Treść strony Aktualności 2022

Nowy nabór wniosków stypendialnych 2022/2023

1 września 2022 r. rusza nowy nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023. Wnioski o stypendium, podobnie jak w latach ubiegłych, będą dostępne elektronicznie po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu (przycisk "Zaloguj" widoczny w prawym górnym rogu strony). Nabór kończy się 30 września 2022 r. Zasady przyznawania stypendiów opisano w regulaminie.

Aby poprawnie złożyć wniosek należy wykonać kilka czynności:

 1. Wnioskodawca (tj. rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat do stypendium) zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej projektu (przycisk "Zaloguj"). Do tego celu niezbędny jest adres e-mail do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy. Przy założeniu konta możliwe będzie skorzystanie z pomocy pracownika projektu w sytuacji, gdy nie przyjdzie wiadomość z linkiem do aktywacji konta lub wiadomość z hasłem tymczasowym.
 2. Po założeniu konta Wnioskodawca wypełnia wniosek elektronicznie.
 3. Następnie wniosek można zapisać w wersji roboczej, by móc go później skorygować.
 4. Po upewnieniu się, że wniosek jest bezbłędny, należy zapisać wersję ostateczną wniosku.
 5. Gotowy wniosek należy pobrać w wersji pdf, wydrukować do wersji papierowej, podpisać i dostarczyć do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Poruszanie się w generatorze wniosków (możliwe po zalogowaniu):

 1. Aby wejść do "menu" kliknij przycisk "Menu" w lewym górnym rogu serwisu.
 2. Aby prowadzić działania w ramach naboru stypendystów na rok szkolny 2022/2023 upewnij się, że w górnej belce widoczny jest napis "Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2022/2023)". Jeżeli nie, kliknij "zmień >>".
 3. Aby wygenerować nowy wniosek, modyfikować stary wniosek, wydrukować wniosek kliknij następnie "Twoje formularze". W ramach tej zakładki widoczne będą wszystkie wygenerowane do tej pory wnioski. Dla jednego kandydata można wygenerować tylko jeden wniosek (istnieje weryfikacja numeru PESEL).
 4. Menu z operacjami dla danego wniosku (np. "Edytuj wniosek", "Pobierz wniosek, załączniki" widoczne jest po kliknięciu belki z sygnaturą danego wniosku.
 5. Aby zmienić hasło kliknij "Zmiana hasła".
 6. Aby wylogować się z serwisu kliknij "Wyloguj".

Wypłata 2 transzy stypendium

Druga (ostatnia) transza stypendium dla stypendystów projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" została zrealizowana w dniu 20 lipca 2022 r.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych.Dziękujemy również rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

Szanowni Stypendyści i Rodzice,

Od 20.04.2022 r. maturzyści oraz uczniowie klas 8 szkół podstawowych, a od 15.05.2022 r. pozostali stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (SIPRE). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Aby uzyskać dostęp, po zalogowaniu na konto Wnioskodawcy należy kliknąć pasek z właściwą sygnaturą wniosku, a następnie przycisk "Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE". Należy dodatkowo upewnić się, czy u góry strony widoczny jest właściwy projekt i nabór wniosków (prawidłowo: Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2021/2022))

 

UWAGI!

 1. Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty.

 2. Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2022 r. do Departamentu Edukacji. Wysyłki kierować pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Departament Edukacji
  Pl. Teatralny 2
  87-100 Toruń
  z dopiskiem "Prymus Pomorza i Kujaw - SPRAWOZDANIE"
  lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 3. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku gdy nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego lub nie przedłoży, w terminie do 30 czerwca 2022 r., sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

 4. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dostęp, przygotowanie i podpisanie Sprawozdania. Krok po kroku.

 1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
 2. Następnie należy wprowadzić a) adres e-mail, b) hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”. Uwaga, w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.
 3. Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2021/2022)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 4. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 5. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 6. Należy kliknąć przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE”.
 7. Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przy okazji sporządzania indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu. Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf. Aby ją pobrać należy w menu wybrać „Twoje formularze”, następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz dokumenty stypendysty”. Sprawozdanie będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Sprawozdanie z realizacji IPRE na rok szkolny 2021/2022 – wersja robocza”.
 8. Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŻ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 9. Wersję ostateczną Sprawozdania pobiera się analogicznie jak wersję roboczą. Wersję ostateczną należy następnie wydrukować do formy papierowej. Dla Urzędu należy przygotować jeden egzemplarz.
 10. Wydruk wymaga akceptacji dwóch osób.: (1). wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletniego ucznia (stypendysty), (2). opiekuna dydaktycznego stypendysty.

Obowiązek zgłoszenia zmiany opiekuna dydaktycznego

Stypendysta podlega opiece dydaktycznej prowadzonej przez osobę wskazaną w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (Stypendysty), który został złożony do Biura Projektu. Opiekunem dydaktycznym może być nauczyciel, posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia wskazanym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty, posiadający stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego albo pedagog szkolny.

Przypominamy, że w sytuacji, gdy wskazany opiekun dydaktyczny z różnych powodów nie może sprawować opieki dydaktycznej nad Stypendystą, w tym również w przypadku zmiany szkoły przez stypendystę, należy zadbać o zmianę opiekuna dydaktycznego. Zgłoszenia o potrzebie dokonania zmiany opiekuna należy dokonać bezzwłocznie poprzez kontakt z pracownikiem Biura Projektu . Pracownik wskaże możliwe rozwiązanie i prześle odpowiednie formularze do wypełnienia przez dyrektora szkoły oraz nowego opiekuna dydaktycznego.

Umowy stypendialne już dostępne!

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończonym procesie przekazywania umów stypendialnych. Otrzymaliście Państwo umowę stypendialną podpisaną elektronicznie przez przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Umowy stypendialne dostępne są po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”). Umowa będzie widoczna pod przyciskiem „Wiadomości”

Instrukcja:

1) po zalogowaniu należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” (NABÓR 2021/2022)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>” .
2) Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
3) Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
4) Należy kliknąć przycisk „Wiadomości”), a następnie kliknąć w wiadomość o temacie "Umowa stypendialna i oświadczenie uczestnika projektu". Do wiadomości dołączona jest umowa.

Prosimy o:

 1. podpisanie wydruku załączonej umowy stypendialnej (3 egzemplarze, z tego 2 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga! Na drugiej stronie umowy winny być widoczne graficzne nadruki informujące o podpisaniu umowy przez trzy osoby ze strony Województwa. Na wydruku umowy winny być również widoczne polskie litery. Umowa może być wydrukowana w wersji czarno-białej lub kolorowej, najlepiej dwustronnie. Jeśli nie widać graficznych nadruków podpisów (niebieskich stalówek), należy dokument otworzyć w innej aplikacji;
 2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (1 egzemplarz, dokument podpisuje ta sama osoba, która podpisuje umowę stypendialną, dodatkowo może podpisać się stypendysta). Dokument dostępny w zakładce „Pobierz dokumenty stypendysty” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy);
 3. dostarczenie w terminie do 3 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego):
     a) 2 podpisanych egzemplarzy umowy,
     b) 1 podpisanego oświadczenia uczestnika projektu oraz
  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

         Wysyłkę proszę kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Prymus Pomorza i Kujaw”.

         Osobiście dokumenty można dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Uwaga! Jeżeli część z wyżej wymienionych dokumentów została wcześniej dostarczona i nie zgłoszono zastrzeżeń do tychże dokumentów, nie należy ponownie ich dostarczać.

Wypłata stypendium już 24 lutego

Pierwsza (z dwóch) transza stypendium w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw" zostanie zrealizowana w dniu 24 lutego 2022 r.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych. Dziękujemy również rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok. 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel.56 652 18 87
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu