Banery

Treść strony Aktualności 2020

Wypłata II transzy stypendium

Druga i zarazem ostatnia transza stypendium zostanie wypłacona 15 lipca 2020 r.

Oznacza to, że przedłożone sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego zostały zaakceptowane.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych. Mimo trudnego okresu zdalnej nauki osiągnęliście sukces.

Dziękujemy również opiekunom dydaktycznym stypendystów, pedagogom szkolnym oraz dyrektorom za zaangażowanie i współpracę.

Podpisywanie umów stypendialnych

Szanowni Państwo,

w dniach 20-21 stycznia 2020 r. zostaną Państwu przekazane umowy stypendialne podpisane elektronicznie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dodatkowo, w ten sam sposób przekazane zostanie „Oświadczenie uczestnika projektu”. Dokumenty dostępne będą po zalogowaniu na konto wnioskodawcy. Uprzejmie prosimy o:

1. podpisanie wydruku umowy stypendialnej (3 egzemplarze, z tego 2 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga! na wydruku drugiej strony umowy winny być widoczne graficzne nadruki informujące o podpisaniu umowy przez trzy osoby ze strony Województwa. Umowa może być wydrukowana w wersji czarno-białej lub kolorowej, najlepiej dwustronnie

2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (1 egzemplarz, dokument podpisuje ta sama osoba, która podpisuje umowę stypendialną, dodatkowo może podpisać się stypendysta)

3. dostarczenie w terminie do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)

a) 2 podpisanych egzemplarzy umowy oraz

b) 1 podpisanego oświadczenia uczestnika projektu

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.


Wysyłkę proszę kierować na: Departament Kultury i Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Osobiście dokumenty można dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny do jednego z pracowników projektu (Maria Bartkowska tel. 668 507 768, Jolanta Mrówczyńska tel. 883 326 609, Piotr Nadolny tel. 668 506 961

Wypłacono I transzę stypendium

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lutego 2020 r. wszystkim stypendystom projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok szkolny 2019/2020 wypłacona została pierwsza z dwóch transz stypendium. Podstawą wypłaty stypendium było dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego podpisanej umowy stypendialnej. Wypłata drugiej transzy stypendium nastąpi zgodnie z umową do 31 sierpnia 2020 r. po uprzednim dostarczeniu sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty. Obie transze stypendium są w tej samej wysokości.

Realizacja indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego stypendystów

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała zamknięcie szkół i utrudniła, a w niektórych przypadkach uniemożliwiła realizację niektórych działań zaplanowanych w indywidualnych planach rozwoju edukacyjnego. W obecnej sytuacji w miejsce częściowo zrealizowanych lub niezrealizowanych z powodu epidemii działań, stypendysta powinien zrealizować inne działania. Przygotowywany formularz sprawozdania będzie umożliwiał wprowadzenie działań dodatkowych, nieplanowanych. Proszę jednakże pamiętać, że wszelkie dodatkowe działania muszą mieć związek z wybranym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty profilem ucznia i że te działania podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym.

Będziemy w szczególności akceptować działania edukacyjne prowadzone on-line, z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania (tablet, smartphone, laptop, notebook itp.) oraz internetu (zajęcia dodatkowe on-line, nauka z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnych, korespondencji e-mailowej prowadzonej z nauczycielami itp.). Wszelkie działania edukacyjne muszą wychodzić jednak poza podstawę programową nauczania.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego zostanie udostępnione ok. 15 maja 2020 r. Termin udostępnienia dla maturzystów zostanie przyspieszony.

Udostępnienie sprawozdania z realizacji planów

Szanowni Stypendyści i Rodzice,

Od 15.05.2020 r. stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (SIPRE). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Prymus Pomorza i Kujaw".

Aby uzyskać dostęp, po zalogowaniu na konto Wnioskodawcy należy kliknąć pasek z właściwą sygnaturą wniosku, a następnie przycisk "Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE". Należy dodatkowo upewnić się, czy u góry strony widoczny jest właściwy projekt i nabór wniosków (prawidłowo: Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" (NABÓR 2019/2020))

Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty. Opiekun dydaktyczny akceptuje sprawozdanie albo poprzez złożenie podpisu na wydruku papierowym sprawozdania, albo akceptuje je poprzez e-mail skierowany do stypendysty lub rodzica stypendysty. W e-mailu tym muszą znaleźć się następujące informacje:

  1. imię i nazwisko stypendysty,
  2. sygnatura sprawozdania (umieszczona w prawym górnym rogu każdej strony sprawozdania) lub znak sprawy (umieszczony na pierwszej stronie sprawozdania),
  3. imię i nazwisko nauczyciela akceptującego sprawozdanie,
  4. wyraźne stwierdzenie nauczyciela o akceptacji sprawozdania.

UWAGI!

1. Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. do Departamentu Edukacji. Wysyłki kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem "Prymus Pomorza i Kujaw - SPRAWOZDANIE" lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

2. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku gdy nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego lub nie przedłoży, w terminie do 30 czerwca 2020 r., sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

3. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. W wariancie akceptacji e-mailowej sprawozdania, wydruk akceptacji należy dołączyć do wersji papierowej sprawozdania.

Nowe zasady przyznawania stypendiów na lata szkolne 2020-2023

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 maja 2020 r. ustalił zasady przyznawania stypendiów na lata 2020/21-2022/23 podejmując uchwałę nr XXI/320/20 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 2742 w dniu 28 maja 2020 r.

Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Konsultacje odbyły się w dniach od 24 kwietnia do 4 maja 2020 r.

Regulamin w formacie pdf można pobrać poniżej.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Biuro projektu:

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
Pok. 62 E w budynku Medyczno - Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
dopisek "Prymus Pomorza i Kujaw"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu